KVKK

Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), bir tarafta Maslak Mh. Sümer Sk. No:4 K:17 Maslak Office Building 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) ve diğer tarafta Aktif Kozmetik’in sahibi olduğu www.bebedor.com internet sitesine üye olan kişi arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Aktif Kozmetik ile Üye işbu Sözleşme’de birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaktır.

 

MADDE 2. TANIMLAR

 

Bu Sözleşme’de yazılı;

 

Bebedor”, Aktif Kozmetik’in bebek bakım ürünleri sektöründeki patentli markasını ifade eder.

İnternet Sitesi”, Bebedor markasının , www.bebedor.com isimli alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi ifade eder.

 

Üye”, www.bebedor.com sitesi üzerinden kaydolmak suretiyle Bebedor markasının İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmet ve içeriklere işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde erişim sağlayan gerçek kişiyi ifade eder.

 

 

MADDE 3. KONU ve KAPSAM

İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmet ve içeriklerin, bu hizmet ve içeriklerden yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini kapsamaktadır.

 

Sözleşme’nin kapsamı, işbu Sözleşme ile İnternet Sitesi içerisinde yer alan, sitenin kullanımına, siteye üyeliğe ve site içerisinde yer alan hizmet ve içeriklere ilişkin olarak Bebedor ve Aktif Kozmetik tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama ve benzeri beyanlardır.

 

Üye, Sözleşme hükümlerini kabul etmekle birlikte, İnternet Sitesi içerisinde yer alan sitenin kullanımına, siteye üyeliğe ve site içerisinde yer alan hizmet ve içeriklere ilişkin her türlü beyanı da kabul etmektedir. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 4. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 

Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerden üyeliğinin sona erebileceğini, İnternet Sitesi’nde yer alan hizmet ve içerikleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi’ne eklediği dosya ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Bebedor ve Aktif Kozmetik’in bu içeriklerden dolayı sorumlu tutulamayacağını, İnternet Sitesi’ne zarar verecek veya Bebedor’un ve Aktif Kozmetik’in başka internet siteleri ve/veya kurum ve kuruluşlar ile uyuşmazlık yaşamasına sebebiyet verecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere Bebedor tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Bebedor ve Aktif Kozmetik’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Bebedor’dan izin almadan İnternet Sitesi’nde yer alan hizmet ve içerikleri ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, kurallara aykırı davrandığı takdirde Aktif Kozmetik’in her türlü hukuki hakkını kullanma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, İnternet Sitesi’nde “Kullanıcı Adı”yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

MADDE 5. Bebedor’un Hak ve Yükümlülükleri

 

Bebedor, İnternet Sitesi’nin, herhangi bir zamanda çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İnternet Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Bebedor ve Aktif Kozmetik’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Bebedor, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Bebedor, kendi internet sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde Üye mesajlarını silme, Üye’yi hizmet ve içeriklerden men etme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

 

Bebedor, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmet ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri, Üye de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bebedor, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye, Bebedor’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Bebedor tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Bebedor tarafından yapılabilir. Bebedor tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

 

Bebedor, Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

MADDE 6. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Bebedor İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nde yer alan hizmet ve içeriklerin telif hakkı Aktif Kozmetik’e ve/veya Aktif Kozmetik’e lisans veren veya içerik sağlayan kişilere aittir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında koruma altındadır. Söz konusu hizmet ve içerikler hiçbir şekilde izinsiz olarak çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz ve pazarlanamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz veya herhangi bir üçüncü kişinin erişim ve kullanımına verilemez. Bu kapsamda herhangi bir ihlal gerçekleşmesi durumunda Üye hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

Aktif Kozmetik, Bebedor markası kapsamında kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Üye başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üye sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği İnternet Sitesi’ne yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Aktif Kozmetik ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üye’nin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üye, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludur.

 

 

MADDE 7. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

 

Aktif Kozmetik, İnternet Sitesi kapsamında Üye tarafından kendisine sağlanan kişisel verileri işbu Sözleşme’de yer alan amaçlar dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bu noktada Aktif Kozmetik, ilgili mevzuat ve Taraflar arasında akdedilmiş işbu Sözleşme uyarınca, üçüncü kişilere ve Taraflar’a ait her türlü bilgi, belge dahil olmak üzere, Üye’ye ait kişisel veriler ve bahsi geçen firmalara ait gizlilik arz eden ve ticari iş ve işletme sırrı niteliği taşıyan her türlü bilgi, belge ve evrakın üçüncü kişilere bildirmeme, ulaştırmama, göstermeme, paylaşmama, Aktif Kozmetik’in sistemlerinde saklanan bilgileri koruma ve gerekli tüm koruma tedbirlerini almak ve bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

Üye İnternet Sitesi’nde yer alan veya Bebedor tarafından Üye’ye sağlanan tüm kişisel verileri KVKK ve ikincil mevzuatı hükümlerine uygun olarak saklayacak ve Sözleşme’de kararlaştırılmış olan amaçlar dışında kullanmayacak, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacaktır. Sözleşme kapsamında Üye’ye sağlanan yahut İnternet Sitesi’nde yer alan kişisel verilerin Üye tarafından KVKK’ya uygun olarak işlenmesi noktasında KVKK’nın 3. maddesi uyarınca veri sorumlusu tanımına uygun düştüğü her durum için Üye’nin bizatihi sorumluluğu mevcuttur.

 

Üye verilerine Bebedor ve/veya Aktif Kozmetik’in ihmali olmaksızın yetkisiz kişilerce erişim sağlanması halinde (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Bebedor ve Aktif Kozmetik’in sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 

MADDE 8. Bebedor Kayıtlarının Geçerliliği

 

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Aktif Kozmetik ve Bebedor’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 9. Bildirimler

 

Bebedor, Üye’ye yapacağı bildirimleri, Üye’nin üye olurken bildirdiği e-mail adresine yapacaktır.

Üye ise, Bebedor’a yapacağı her türlü bildirimi info@bebedor.com adresine yapacaktır. Bebedor ve Üye, işbu e-mail adreslerine yapılan bildirimleri almadıklarını iddia etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

 

MADDE 10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı aralarında doğacak her türlü ihtilaf halinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve taahhüt ederler.

Öneri Verenlere Yönelik Aydınlatma Metni

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Aktif Kozmetik”) olarak, www.bebedor.com internet sitesi aracılığıyla siz öneri verenlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

 

İşbu Bebedor Öneri Verenlere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte Şirketimiz’in öneri verenlere yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

 

1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Aktif Kozmetik tarafından, adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve Öneri Formu içerisinde bulunan mesaj içeriğinde Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, Bebedor’un internet sitesinde yer alan Öneri Formu’nu doldurmak suretiyle paylaşmış olduğunuz bilgiler siz öneri verenlerden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir.

 

Kişisel verilerinizi, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sizinle iletişime geçilmesi, talep, şikayet, soru ve önerilerinize ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi Şirketimiz’in meşru menfaatlerini gözetebilmek amacıyla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

 

Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Aktif Kozmetik’in denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 

4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

 

Şirketimiz, siz öneri verenlerle iletişime geçmek amacıyla açık rızanız dahilinde veri tabanları yurt dışında bulunan internet sitesi sunucuları, bulut çözümleri, SAP uygulamaları ve yedekleme sistemleri kapsamında Şirketimiz dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

 

Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

 

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir. KVKK uyarınca gereken hallerde Aktif Kozmetik sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

6. Bilgi Edinme Hakkınız

 

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak veya sistemimize kayıt olurken kullandığınız elektronik posta adresinizi kullanmanız şartıyla kvkk@aktifkozmetik.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için Sitemiz’i sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

Öneri Verenlere Yönelik Açık Rıza Metni

Bebedor’un internet sitesinde bulunan Öneri Formu’nun başında yer alan Bebedor Öneri Verenlere Yönelik Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) tarafından başta kanunlardaki esas ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla ad, soyadı, elektronik posta adresi ile Öneri Formu içerisinde bulunan mesaj içeriğinde paylaşılan kişisel verilerimin, Aktif Kozmetik tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

BEBEDOR FOTOĞRAF KULLANIMINA YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Bebedor’un internet sitesinde bulunan Üyelik Formu’nun başında yer alan  ’ni (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) tarafından başta kanunlardaki esas ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla fotoğrafımın, Aktif Kozmetik tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ETK Onay Metni

Bebedor Üyelere Yönelik Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerimin, Aktif Kozmetik tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine, e-posta adresime ve telefon numarama Aktif Kozmetik’in sahibi olduğu (Dalin, Humana, XO, Sesu, Bebedor) ve gelecekte sahibi olacağı markalar hakkında tanıtım ve pazarlama içerikli iletiler gönderilmesine ve telefon numaramın tanıtım ve pazarlama amacıyla aranmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Üyelere Yönelik Açık Rıza Metni

Bebedor’un internet sitesinde bulunan Üyelik Formu’nun başında yer alan Bebedor Üyelere Yönelik Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) tarafından başta kanunlardaki esas ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla ad, soyad, adres, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, hamilelik bilgisi, bebeğimin doğum tarihi, beslenme, uyku ve büyüme takibi bilgileri ile üyeliğimin devamı kapsamında tarafımca doğrudan Aktif Kozmetik ile paylaştığım kişisel verilerimin, Aktif Kozmetik tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Üyelere Yönelik Aydınlatma Metni

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Aktif Kozmetik”) olarak, www.bebedor.com internet sitesi aracılığıyla siz üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Bebedor Üyelere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte Şirketimiz’in üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Aktif Kozmetik tarafından, adınız, soyadınız, adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyet bilgileriniz, cep telefonu numaranız, elektronik posta adresiniz, hamilelik bilginiz, bebeğinizin doğum tarihi, beslenme, uyku ve büyüme takibi bilgileri ile Bebedor internet sitesine üye olma süreciniz ve üyeliğinizin devamı kapsamında tarafınızca doğrudan Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Bebedor’un internet sitesinde yer alan Üyelik Formu’nu doldurmak suretiyle yapmış olduğunuz başvurular, üyeliğinizin devamı kapsamında tarafınızca doğrudan Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden Şirketimiz çalışanlarına gönderdiğiniz e-postalar, Şirketimiz çalışanları ile yaptığınız telefon görüşmeleri ve internet sitemizde yer alan Öneri Formu’nu doldurmak yoluyla doğrudan siz üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizi, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, üyelik süreçlerinizin yürütülebilmesi ve üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi, siz üyelerimize yönelik olarak bebek bakım destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, sizinle iletişime geçilmesi ve soru ve taleplerinize ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi Şirketimiz’in meşru menfaatlerini gözetebilmek hukuki sebepleri ve amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

Cinsiyet ve hamilelik bilgileriniz ile bebeğinize ait bilgileri ise ancak siz üyelerimizin açık rızaları dahilinde işlemekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Aktif Kozmetik’in denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Şirketimiz, Bebedor üyelik başvurunuz esnasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, üyelik başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz üyelerimize yönelik eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak ve siz üyelerimizle iletişime geçmek amacıyla açık rızanız dahilinde veri tabanları yurt dışında bulunan reklam/pazarlama faaliyetleri, internet sitesi sunucuları, bulut çözümleri, SAP uygulamaları ve yedekleme sistemleri kapsamında Şirketimiz dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir. KVKK uyarınca gereken hallerde Aktif Kozmetik sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak veya sistemimize kayıt olurken kullandığınız elektronik posta adresinizi kullanmanız şartıyla kvkk@aktifkozmetik.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için Sitemiz’i sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

Çerez Bilgilendirme Metni

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Aktif Kozmetik”) olarak, www.bebedor.com (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu Bebedor Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Çerezler vasıtasıyla log, dış IP ve eğer mümkünse MAC adresi verilerinizi işlemekteyiz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemiz’i ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

Sitemiz’de kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

 

No. Çerez Türü Kullanım Amaçları
1 Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, Sitemiz’i kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
2 Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
3 Zorunlu Çerezler Sitemiz’in düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemiz’in özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.
4 İşlevsel ve Analitik Çerezler

Sitemiz’i ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemiz’in etkin bir şekilde kullanılması, Sitemiz’in isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin Sitemiz’in görüntülenmesi esnasındaki dil tercihiniz işlenir. Google Analytics aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti, açık rızanız dahilinde gerçekleştirilebilecek bir faaliyet olması nedeniyle ancak rıza göstermeniz durumunda gerçekleştirilebilecektir.
5 Takip Çerezleri

Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini, ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi, ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacaktır. Takip çerezleri aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti, açık rızanız dahilinde gerçekleştirilebilecek bir faaliyet olması nedeniyle ancak rıza göstermeniz durumunda gerçekleştirilebilecektir.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemiz’e erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (www.bebedor.com) altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Sitemiz’i kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemiz’e erişim sağlamanızı ya da Sitemiz’in çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Google tarafından kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVKK’ya uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’ya uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Bebedor İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni’ni okuyunuz.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak veya sistemimize kayıt olurken kullandığınız elektronik posta adresinizi kullanmanız şartıyla kvkk@aktifkozmetik.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için Sitemiz’i sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

KVK Bilgilendirme ve Açık Rıza Metni

KVK BİLGİLENDİRME METNİ

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Aktif Kozmetik”) olarak, www.bebedor.com (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu Bebedor Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebepler ve amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz tarafından, www.bebedor.com adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam/Yöntem İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Ad – soyad, e-posta adresi ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgiler. info@bebedor.com Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek.
Trafik verisi www.bebedor.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Telefon numarası ve elektronik posta adresi www.bebedor.com/uyelik Ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak, açık rızanız dahilinde sizlere tanıtıcı mesaj ve elektronik posta göndermek.

 

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veritabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Aktif Kozmetik’in denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim üçüncü kişilere (Microsft Office 365) aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Aktif Kozmetik işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri, başta KVKK’ya olmak üzere Şirketimiz’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir. KVKK uyarınca gereken hallerde Aktif Kozmetik sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak veya sistemimize kayıt olurken kullandığınız elektronik posta adresinizi kullanmanız şartıyla kvkk@aktifkozmetik.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için Sitemiz’i sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

 

AKTİF KOZMETİK AÇIK RIZA METNİ

Aktif Kozmetik İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni’ni (“Bilgilendirme Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla, ad, soyad, e-posta adresi ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel verilerimin, Aktif Kozmetik tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Gönderenin

Adı Soyadı:

İmzası:

Yer, Tarih: